huangcong

大陆18位身份证(第二代身份证)

 

身份号码是一组具有特征组合码,由十七位数字本体码和一位校验码组成。

排列顺序从左至右依次为:六位数字地区码,八位数字生日码,三位数字顺序码和一位数字校验码。

校验方法:

 

(1)先对前17位数字的权求和

        S = Sum(Ci * Vi), i = 0, ... , 16

        Ci:表示身份证号码上第i位置的数字值

        Vi:表示第i位置上的“加权因子”
        加权因子Vi: 7 9 10 5 8 4 2 1 6 3 7 9 10 5 8 4 2

(2)计算模(固定算法)

        Y = mod(S, 11)

(3)将计算模Y与对应的校验码校验
        Y:        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (通过Y取得对应校验码与身份证的第18位校验)
        校验码: 1 0 X 9 8 7 6 5 4 3 2

function check_id(value){
  var arrExp = [7, 9, 10, 5, 8, 4, 2, 1, 6, 3, 7, 9, 10, 5, 8, 4, 2];//加权因子 
  var arrValid = [1, 0, "X", 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2];//校验码 
  if(/^\d{17}\d|x$/i.test(value)){  
    var sum = 0, idx; 
    for(var i = 0; i < value.length - 1; i++){ 
      // 对前17位数字与权值乘积求和 
      sum += parseInt(value.substr(i, 1), 10) * arrExp[i]; 
    } 
    // 计算模(固定算法) 
    idx = sum % 11; 
    // 检验第18为是否与校验码相等 
    return arrValid[idx] == value.substr(17, 1).toUpperCase(); 
  }else{ 
    return false; 
  } 
}

 

分类:

技术点:

相关文章: