liu1026
在vm虚拟机中
修改
虚拟机==>设置==> 处理器==>虚拟化引擎(选第二项:虚拟化Intel VT-x/EPT 或 AMD-V/RVI(V) )
 
 
# vmx或svm :表示VCPU支持虚拟化
cat /proc/cpuinfo | grep vmx
 
# 装载kvm模块
modprobe kvm
 
# 查看模块是否已经安装,必须保证安装了kvm_intel模块
[root@7 ~]# lsmod | grep kvm
kvm_intel 162153 0
kvm 525259 1 kvm_intel
 
# 存在kvm设备文件
[root@7 ~]# ll /dev/kvm
crw-------. 1 root root 10, 232 Sep 28 20:40 /dev/kvm

分类:

技术点:

相关文章:

猜你喜欢