chandlerwong
 1 <html></html>
 2 <script>
 3   // 0.1+0.2
 4   let a = null,
 5     b = null;
 6   a=0.1
 7   b=0.2
 8   function sum(a,b){
 9     return a+b
 10   }
 11   // console.log(sum(a,b)) // 0.30000000000000004
 12   // 思路,通过放大倍数再缩小
 13   let times1 = 10
 14   // console.log(sum(a*times1,b*times1)/times1) // 0.3
 15   // 引出问题,该放大多大倍数
 16   // 从上述可以看出a扩大了10的小数部分长度的幂 a整数部分长度为1,扩大倍数为10,参数b同理扩大
 17   // 假如是0.1+0.02
 18   // console.log(sum(0.1,0.02)) // 0.12000000000000001
 19   let times2 = 100
 20   // console.log(sum(0.1*times2,0.02*times2)/times2) // 0.12
 21   // 通过再次分析,可知,扩大倍数=10的相加参数小数部分长度最大的次幂
 22   // 引出两个方法
 23   // 1.Math.pow(x,y) x的y次幂
 24   // 2. Math.max(x...) 取最大的值
 25   // 封装函数 加法
 26   function accuracySum(a,b) {
 27     if(a === undefined || b === undefined) {
 28       return console.log('a或b不存在')
 29     }
 30     // 定义a,b 小数部分的长度
 31     let lenA = 0,
 32       lenB = 0;
 33     // 将a,b类型转化成string
 34     let strA = typeof a === 'string' ? a :a.toString(),
 35       strB = typeof b === 'string' ? b : b.toString();
 36     if(strA.indexOf('.')!== -1) {
 37       lenA = strA.split('.')[1].length > 0 ? strA.split('.')[1].length : 0
 38     }
 39     if(strB.indexOf('.')!== -1) {
 40       lenB = strB.split('.')[1].length > 0 ? strB.split('.')[1].length : 0
 41     }
 42     // 倍数
 43     let times = Math.pow(10,Math.max(lenA,lenB))
 44     // console.log(times,'【times】',a*times,b*times,lenA,lenB)
 45     return (a*times+b*times)/times
 46   }
 47   console.log('【accuracySum】',accuracySum(-1.1,0.2))
 48   // 封装函数 减法
 49   function accuracySubtraction(a,b) {
 50     if(a === undefined || b === undefined) {
 51       return console.log('a或b不存在')
 52     }
 53     // 定义a,b 小数部分的长度
 54     let lenA = 0,
 55       lenB = 0;
 56     // 将a,b类型转化成string
 57     let strA = typeof a === 'string' ? a :a.toString(),
 58       strB = typeof b === 'string' ? b : b.toString();
 59     if(strA.indexOf('.')!== -1) {
 60       lenA = strA.split('.')[1].length > 0 ? strA.split('.')[1].length : 0
 61     }
 62     if(strB.indexOf('.')!== -1) {
 63       lenB = strB.split('.')[1].length > 0 ? strB.split('.')[1].length : 0
 64     }
 65     // 倍数
 66     let times = Math.pow(10,Math.max(lenA,lenB))
 67     // console.log(times,'【times】',a*times,b*times,lenA,lenB)
 68     return (a*times-b*times)/times
 69   }
 70   console.log('【accuracySubtraction】',accuracySubtraction(-1.1,-0.2)) // -0.9
 71   // 封装乘法
 72   function accuracyMulti(a,b) {
 73     if(!a || !b) {
 74       return
 75     }
 76     if(a === 0 || b === 0) {
 77       return 0
 78     }
 79    // 定义a,b 小数部分的长度
 80    let lenA = 0,
 81      lenB = 0;
 82     // 将a,b类型转化成string
 83    let strA = typeof a === 'string' ? a :a.toString(),
 84      strB = typeof b === 'string' ? b : b.toString();
 85    if(strA.indexOf('.')!== -1) {
 86       lenA = strA.split('.')[1].length > 0 ? strA.split('.')[1].length : 0
 87     }
 88    if(strB.indexOf('.')!== -1) {
 89       lenB = strB.split('.')[1].length > 0 ? strB.split('.')[1].length : 0
 90     }
 91     // 倍数
 92     let times = Math.pow(10,Math.max(lenA,lenB))
 93     // console.log(times,'【times】',a*times,b*times,lenA,lenB)
 94     return (a*times)*(b*times)/(times*times)
 95   }
 96   console.log(accuracyMulti(0.1,0.02),'【accuracyMulti】') // 0.002
 97 
 98    // 封装除法
 99    function accuracyDivision(a,b) {
100     if(!a || !b) {
101       return
102     }
103     if(a === 0 || b === 0) {
104       return 0
105     }
106    // 定义a,b 小数部分的长度
107    let lenA = 0,
108      lenB = 0;
109     // 将a,b类型转化成string
110    let strA = typeof a === 'string' ? a :a.toString(),
111      strB = typeof b === 'string' ? b : b.toString();
112    if(strA.indexOf('.')!== -1) {
113       lenA = strA.split('.')[1].length > 0 ? strA.split('.')[1].length : 0
114     }
115    if(strB.indexOf('.')!== -1) {
116       lenB = strB.split('.')[1].length > 0 ? strB.split('.')[1].length : 0
117     }
118     // 倍数
119     let times = Math.pow(10,Math.max(lenA,lenB))
120     // console.log(times,'【times】',a*times,b*times,lenA,lenB)
121     return (a*times)/(b*times)
122   }
123   console.log(accuracyDivision(0.1,0.002),'【accuracyMulti】') // 50
124 </script>

 

相关文章: